STANNEL HOME COMMUNITY

מדיניות פרטיות

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד, ואין בכך כדי להחריג מין כלשהו מתחולתם של תנאים אלה החלים באופן שווה על כל המינים.

למונחים כאן תינתן הפרשנות שהוצמדה להם בתנאי השימוש הכלליים, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בתנאים אלה.

 1. הסכמתך למדיניות הפרטיות

על ידי גישה לפלטפורמה או שימוש בה בכל דרך שהיא, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "מדיניות הפרטיות" או "תנאים אלה"). אם אינך מסכים לחלק כלשהו מתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש בפלטפורמה.

 1. שינויים בתנאים אלה

אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת, כולל כל מסמך מקושר או הפניה. הגרסה העדכנית ביותר של תנאים אלה תחול על השימוש שלך בפלטפורמה. אם נבצע שינויים מהותיים בתנאים אלה, נודיע לכם באמצעות כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונכם או על ידי פרסום הודעה בפלטפורמה או באמצעים אחרים, כדי להציע לכם הזדמנות לבחון את השינויים לפני שייכנסו לתוקף. אם אינך מסכים לתנאים המתוקנים, עליך להפסיק מיד לגשת לפלטפורמה או להשתמש בה. על ידי המשך הגישה לפלטפורמה או השימוש בה לאחר ששינויים אלה ייכנסו לתוקף, אתה כפוף לתנאים החדשים.

 1. כללי

  1. בעת השימוש בפלטפורמה נאסף מידע על המשתמש, שנמסר בעת רישומו לפלטפורמה ואגב השימוש בה.

  2. בעת הרישום לפלטפורמה על משתמש שהוא STANNEL LOVER להזין שם פרטי, שם משפחה, כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולבחור בסיסמא. כאשר המשתמש הוא בית עסק או ספק המעוניין לפתוח חנות Display, עליו להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולבחור בסיסמא.

  3. משתמש המעוניין לרכוש מוצרים ו/או שירותים מספקים וגם ספק המעוניין להציע מוצרים ו/או שירותים בחנות Display, ידרשו להזין את אמצעי התשלום שלהם על ידי בחירת חברת הסליקה המוצעת בפלטפורמה. כל פרטי אמצעי התשלום נשמרים אצל הסולק אותו בחר המשתמש (לרבות הספק) בעת פתיחת החשבון ול-STANNEL אין כל גישה או מידע ביחס לפרטים אלה.

 1. השימוש במידע

  1. השימוש במידע שיתקבל אודות המשתמש עקב שימושו בפלטפורמה ייעשה על פי תנאים אלה ובהתאם להוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים: לאפשר שימוש של המשתמש בפלטפורמה; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בפלטפורמה; לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים בפלטפורמה; לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים; לפרסם מוצרים ו/או שירותים, וכן מידע ותכנים בפלטפורמה; להתאים את התכנים שיוצגו בעת ביקורו של המשתמש בפלטפורמה בהתאם לתחומי ההתעניינות שלו.

  2. STANNEL נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של המשתמש ובכלל זאת כתובת ה IP שלו וכן את כל הדפים בהם הוא ביקר בעת גלישתו. המשתמש מסכים לכך ש- STANNEL תבצע את התיעוד האמור לצרכים הבאים: לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרים בפלטפורמה; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה בפלטפורמה; משלוח חומר שיווקי או פרסומי למשתמש (בין על ידי STANNEL ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, במקרה בו המשתמש אישר משלוח כזה.  אם המשתמש אינו מעוניין עוד במשלוח חומר שיווקי או פרסומי כאמור, עליו ללחוץ על הקישור ׳הסרה׳ או Unsubscribe שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח אליו. אם ברצון המשתמש לעדכן את פרטיו ניתן ללחוץ הקישור ׳עדכון פרטים׳.

  3. STANNEL לא תמכור, תשכיר או תעביר את המידע האישי אודות המשתמש, כפי שנמסר לה על ידו, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור להלן. על אף האמור לעיל, STANNEL תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: STANNEL קיבלה את הסכמתו של המשתמש לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים ו/או המוצרים. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת STANNEL את המידע, לרבות, אספקת שירות ו/או מוצר כלשהו וכיוצ"ב; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל STANNEL צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו של המשתמש לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש STANNEL המחייבת את חשיפת פרטי המשתמש; במקרה בו STANNEL תמצא כי פעולותיו של המשתמש מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרה שבו STANNEL תעביר בכל צורה שהיא את פעילות הפלטפורמה לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.

 1. שימוש ב-Cookies-

  1. STANNEL יכול ותשתמש ב"עוגיות Cookies" לצורך תפעולה התקין והשוטף של הפלטפורמה, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש וכן לצרכי אבטחת מידע.

  2. המשתמש יכול להימנע מקבלת "עוגיות" באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט.

 1. אבטחת מידע

המידע הנשמר בשרתיה של STANNEL מאובטח במערכות ונהלים מתאימים לאבטחת מידע. עם זאת אים בכך כדי להעניק ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, STANNEL אינה מתחייבת כי הפלטפורמה תהיה חסינה באופן מוחלט בפני פריצה או גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בשרתיה (ובלבד ש STANNEL נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).

 1. זכות לעיין במידע

  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי STANNEL משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

  2. לצורך עידכון או מחיקת פרטים יש לפנות אל STANNEL לכתובת [email protected]. בנוסף, ניתן ללחוץ החשבון שלי (my account  ) ולשנות שם וסיסמא.